Tomtronic
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
Promocje
Zobacz wszystkie
Kategorie
Producenci
Informacje
Regulamin

Regulamin i zasady sprzedaży w sklepie Internetowym Firmy Tomtronic: Regulamin zakópów obowiązuje od 05.06.2016 rok


1. WWW.tomtronic.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie tomtronic.pl, prowadzony przez firmę Tomtronic z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Nowa Krępa 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622 123 36 39, REGON : 251651763 Klienci mogą się kontaktować z biurem obsługi pod następującym adresem e-mail: sklep@tomtronic.pl oraz numerem telefonu 62 736 02 77 albo 691 692 091.  
2. Firma Tomtronic prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie tomtronic.pl. oraz telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 62 736 02 77
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego tomtronic.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej tomtronic.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego tomtronic.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego tomtronic.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
4. Klienci mają możliwość korzystania z sklepu tomtronic.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w tomtronic.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na tomtronic.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z firmą Tomtronic dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail sklep@tomtronic.pl Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma Tomtronic jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.  
5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w tomtronic.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą Tomtronic, której przedmiotem są usługi świadczone przez Tomtronic, na warunkach określonych w Regulaminie.  
6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu tomtronic.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@tomtronic.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 62 736 02 77 W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.  
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę Tomtronic w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Tomtronic niezwłocznie poinformuje Klienta.  
8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w tomtronic.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z tomtronic.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.  
9. Wszystkie produkty dostępne w tomtronic.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  
10. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na tomtronic.pl oznaczonych kategorią Outlet. Zasady odpowiedzialności za wady produktów z Outletu określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych tomtronic.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawian jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej albo wraz z towarem w formie papierowej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.  
12. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w punkcie obsługi klienta w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Nowa Krępa 13A po uprzednim uzgodnieniu.  
13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Tomtronic dotycząca zakupu danego produktu w tomtronic.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w tomtronic.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt obsługi klienta w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Nowa Krępa 13A.
14. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Tomtronic, Tomtronic potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.  
15. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach tomtronic.pl, Tomtronic może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.  
16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w tomtronic.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności: Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie w punkcie obsługi klienta w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Nowa Krępa 13A po uprzednim uzgodnieniu. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Tomtronic, zamówienie jest przekazywane do realizacji.  
17. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Tomtronic informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu Tomtronic, a zamówienie zostanie skorygowane.  
18. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach tomtronic.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dostarczone razem z produktem, Klient ma prawo do zapoznania się z warunkami gwarancji produktu przed dokonaniem zakupu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Tomtronic”, produkt należy odesłać na adres Tomtronic podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Ostrowie Wielkopolskim ul. Nowa Krępa 13A po wcześniejszym uzgodnieniu.  
19. Tomtronic odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.  
20. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć: a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@tomtronic.pl b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na www.tomtronic.pl c. pisemnie na adres Tomtronic podany w pkt. 1 Regulaminu.
20.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
20.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
20.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Tomtronic zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
20.4. Tomtronic rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Tomtronic nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
20.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Tomtronic.
20.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
21. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Tomtronic niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Tomtronic albo Tomtronic nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.  
23. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w tomtronic.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@tomtronic.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Tomtronic dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu mu statusu zwrotu.  
24. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu tomtronic.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie tomtronic.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Tomtronic dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.  
25. Podane przez Klientów dane osobowe Tomtronic zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w tomtronic.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w tomtronic.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Tomtronic w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o tomtronic.pl  
26. Tomtronic może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach tomtronic.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Tomtronic, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w tomtronic.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.  
27. Tomtronic powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@tomtronic.pl.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.  
28. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.  
29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Tomtronic w ramach tomtronic.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą, c.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  
30. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.   

ZAŁĄCZNIK nr 1 Prawo odstąpienia od umowy
Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@tomtronic.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na tomtronic.pl. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę nadaj na adres: TOMTRONIC ul. Nowa Krępa 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w naszym magazynie po otrzymaniu przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Tomtronic ul. Nowa Krępa 13A 63-400 Ostrów Wielkopolski
Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ……………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko………………………………………………………….. Adres……………………………………………………………………….. Data………………………………………………………………………….  

ZAŁĄCZNIK nr 2 Produkty oznaczone kategoria Outlet
1. Outlet to specjalna kategoria produktów, w której można znaleźć szeroką ofertę nowych lub używanych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Przy każdym produkcie znajduje się dokładna informacja dlaczego produkt trafił do outletu, czy jest nowy, używany, czy posiada wady, jakiego rodzaju, czy jest sprawny oraz jakie warunki rękojmi/gwarancji obowiązują w danym przypadku.  
2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma (używany produkt outletowy) odpowiedzialność Tomtronic z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
Powrót
Nowości
Zobacz wszystkie
Kontakt
FAX
62 736 02 77
Tel
62 736 02 77
GSM
+48 603 936 039
GSM
+48 507 509 302
GSM
Facebook Tomtronic
Godziny działania sklepu
PON-PT 9-17 SOB. 10-13
Bestsellery
Promocje
27 maja 2024
2429881 wywołań od 19 marca 2011
EiM Multimedia © Profesjonalne sklepy internetowe
stat4u